Zarządzanie ZMIANĄ - narzędzia zarządcze

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

"Teraz już nie sądzę, że tylko HR zarządza zmianą i ludźmi w organizacji! to też nasza odpowiedzialność, każdy zarządzający powinien się zapoznać z tym podejściem - otwiera oczy i co najważniejsze daje NARZĘDZIA!"

"U nas w firmie zawsze wiele uwagi poświęcaliśmy tworzeniu środowiska pracy, stawialiśmy na ludzi i mamy tego wyniki, podejście TOC uzupełnia nasz warsztat"

"Jako 'człowiek produkcji' byłem pewny, że pożary po prostu zawsze będą, że muszą być i nie da się od tego uciec, że po prostu cały czas trzeba coś naprawiać i gasić [...] po kliku tygodniach było już widać różnicę a teraz mamy czas na spotkania, z których nie trzeba co chwilę wybiegać, ludzie jakby stali się bardziej samodzielni."

Opinie, referencje i wyniki tutaj

 

DLA KOGO

Narzędzia są przydatne osobom zarządzającym na różnych szczeblach organizacji:

 • kierownikom zespołów
 • właścicielom firm
 • osobom z działów HR biorących czynny udział w identyfikowaniu i usuwaniu niezgodności oraz problemów w organizacji
 • osobom odpowiedzialnym za rozwój organizacji
 • koordynatorom ds. rozwoju
 • liderom zmian

 

CELE I KORZYŚCI

stosowania Narzędzi TOC w HR i Zarządzaniu Zmianą:

Zdobycie umiejętności w zakresie identyfikowania przyczyn sytuacji kryzysowych – ‘pożarów’ i znajdowania długoterminowych rozwiązań zaopatrzonych w wewnętrzny mechanizm usprawniający i kontrolny.
Ćwiczenia dotyczące kierowania procesem zmian poprzez określanie, co zmienić, na co zmienić i dokładne planowanie procesu zmiany według kształtu-U TOC. Stworzymy dobrą praktykę zarządzania zmianą.


Narzędzia te pozwolą w Twojej firmie na:

 • bardziej obiektywne przyjrzenie się sytuacji konfliktowej oraz jej przyczynom
 • rozwiązanie konfliktów pomiędzy pracownikami w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich
 • zapobieganie sytuacjom konfliktu w przyszłości
 • synchronizację pracy wszystkich działów
 • udaną współpracę na poziomie zarówno jednostek, jak i całych działów
 • efektywne podejmowanie trafnych decyzji

 

EFEKTY

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • przedstawić graficznie, w sposób czytelny także dla innych, diagram analizy konfliktu
 • sprawnie i efektywnie podejmować decyzje (analizując konflikty interesów w organizacji)
 • wspomagać innych członków zespołu  w podejmowaniu decyzji

Wzrośnie również skuteczność managerska jako, że zyskamy narzędzia aby zapewnić, że pracownicy:

 • są dobrze przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi
 • mają narzędzia ich rozwiązywania
 • są upełnomocnieni do podejmowania decyzji w takich przypadkach oraz
 • konflikty odpowiedzialność-uprawnienia zostały zidentyfikowane
 • powstały odpowiednie ustalenia co do sposobu ich rozwiązywania i monitorowania skuteczności i trwałości wprowadzonych zmian

 

PROGRAM


Jakie narzędzia TOC zastosujemy i przećwiczymy

Diagram Analizy Konfliktu Odpowiedzialność vs. Uprawnienia (tzw. Chmura Pożaru) – ułatwia:

 • obiektywne spojrzenie na sytuację konfliktową i jej rozwiązania
 • podejmowanie decyzji
 • zwiększenia naszej efektywności, jako menadżerów
 • radzenia sobie z konfliktami i  znajdowania rozwiązania wygrana – wygrana

Mapa NiePożądanych Efektów (NPE), czyli Uproszczone Drzewo Stanu Obecnego (S-CRT) w celu lepszego zrozumienia obecnej sytuacji i sposobu zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Diagram Planowania Ogólnego (tzw. Drzewo Ambitnego Celu) do zaplanowania procesu wdrażania i kierowania zmianą.

 

LITERATURA


sugerowane sesje poprzedzające: Wprowadzenie do TOC , Podstawowe Narzędzia Logicznego Wnioskowania